PLANET AIZA MIRA

PLANET AIZA MIRA

Saturday, January 12, 2013

TEORI HURAIAN BAHASA


TEORI HURAIAN BAHASA
Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Dianggap sebagai tingkah laku manusia melalui ucapan. Keupayaan berbahasa adalahlah keupayaan semula jadi. Persoalan tentang  apakah bahasa, bagaimana ia lahir, apakah sifat-sifat bahasa dan bagaimana kanak-kanak  menguasai bahasa selalu menjadi perbincangan ahli-ahli bahasa. Ketika itu muncul bidang linguistik dan psikolinguistik lingusitik yang bermaksud ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik iaitu kajian yang dijalankan dengan teratur dan syarat-syarat tertentu. Segala dapatan dapat dibuktikan dari segi  sains atau empirikal melalui pemerhatian yang sah dalam lingkungan teori-teori bahasa. Psikolinguistik pula merupakan kajian bahasa yang digabungkan dengan kajian ilmu-ilmu lain iaitu psikologi. Ia mengkaji hubungan bahasa dengan jiwa manusia, jenis-jenis bahasa,bentuk-bentuk bahasa dan perkataan yang digunakan oleh penutur serta hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur.
Aliran kajian tatabahasa yang terkenal dibahagikan kepada empat  iaitu aliran tatabahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif serta fungsional. Terdapat  beberapa  perbezaan  pendapat  dalam  setiap  aliran bergantung kepada  pengaruh yang diterima oleh aliran tersebut.

Teori Tradisional (Panini)
Bermula sejak zaman Yunani (abad ke-5 S.M). Pada masa itu tatabahasa merupakan cabang falsafah yang dapat membantu ahli falsafah Yunani mengkaji tabii alam. Huraian tatabahasa dibuat berdasarkan logika Plato  (429-327  S.M)  membahagikan  golongan  kata  kepada  dua bahagian iaitu kata nama dan perbuatan. Kata nama  yang  berfungsi  sebagai  subjek  dalam  ayat  dan  kata kerja menggambarkan tindakan (predikat ). Pembahagian ayat pula  berdasarkan fungsi bahagian-bahagian ayat tersebut. Ayat  definisikan  sebagai  ucapan  yang  mengandungi  fikiran  yang lengkap. Ayat dibahagikan kepada empat jenis iaitu ayat penyata, tanya, seru dan perintah. Bahagian-bahagian ayat disebut sebagai subjek, predikat, objek dan keterangan. Istilah seperti aktif, pasif, transitif dan intransitif wujud daripada pandangan ahli falsafah untuk mencari kenyataan dan hubungan logika dalam ayat. Tatabahasa  merupakan  satu  cara  atau  proses  pengkajian  bahasa tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan sesuatu bahasa yang dibuat berdasarkan makna.

Ciri-ciri tatabahasa tradisional.
Tatabahasa tradisional bersifat nosional dan tidak mengikut konsep formal atau struktur. Ketiadaan pola morfologi atau sintaksis tetap yang boleh digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan pelbagai struktur. Ketiadaan pemeringkatan atau pemilihan bahan sama ada gramatikal atau leksikal, sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks, sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. Ayat-ayat yang dibina dengan menggunakan konsep binaan. Bahasa adalah satu organisma. Ia hidup dan berubah.

Kelemahan Teori Tradisional
Teori ini terlalu mengutamakan tindakan menghafaz peraturan-peraturan dalam tatabahasa dan penjenisan kata guru mungkin terpengaruh dan terlalu menekankan aspek tatabahasa dalam pengajaran akan melahirkan pelajar yang cekap menganalisis ayat tetapi kurang mampu membina ayat-ayat yang sempurna dan gramatis analisis dilakukan secara nosional dengan anggapan bahawa kategori-kategori bahasa bersifat universal.

Teori  Struktural (Bloomfield)
Dikenali juga dengan aliran ‘taxonomic’ atau ‘bloomfeildian’. Muncul akibat bertentangan dengan aliran tradisional. Tentangan utama ialah  dasar nosional yang digunakan oleh aliran tradisional  untuk  membentuk  kategori-kategori  tatabahasa  dan anggapan bahawa semua bahasa mempunyai kategori universal. Aliran struktural mengkaji bahasa sebagai lambang-lambang pertuturan. Data-data adalah daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan oleh penutur jati daripada  bahasa yang hendak dikaji. Analisis  struktural  bersifat  ‘sturcture  centered’. Setiap  bunyi perkataan  atau  bahagian  berdiri  sendiri  dan  tidak  mempunyai kepentingan linguistic. Setiap  unsur  tersebut  menjadi  penting  apabila  unsur-unsur  itu bergabung  dengan  unsur-unsur  lain  dalam  sesuatu   pola  sistem linguistik. Analisis tatabahasa bermula daripada bunyi dan diikuti oleh morfem, frasa,klausa dan ayat serta unsur-unsur supra segmental. Ayat akan dipecahkan mengikut konstituen-konstituennya yang  paling  kecil  ialah  perkataan diikuti  frasa,  klausa, subjek dan predikat.

Teori Transformasi-Generatif (Chomsky).
Teori ini bermula pada tahun 1957. Teori ini menghuraikan ayat-ayat dengan menggunakan sistem rumus-rumus. Terdapat dua  peringkat struktur ayat iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat pada  struktur dalaman dan rumus transformasi berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat tersebut sehingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Komponen fonologi menentukan representasi fonetik untuk sesuatu ucapan dan komponen semantik merujuk representasi semantik. Oleh itu  bunyi  dan  makna  berhubung  melalui  peraturan  sintaksis  yang berkait dengan struktur dalaman dan bertindak sebagai input kepada peraturan fonologi si penutur dalam komunikasi dan interaksi sosial. Rumus  struktur  frasa  berfungsi  melahirkan  rajah  pohon  yang menunjukkan hubungan gramatis antara kata yang terdapat dalam sesuatu dasar. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa akan menjadi input kepada komponen rumus-rumus transformasi. Rumus-rumus transformasi itu bekuasa untuk menggugur,menambah dan mengubah atau menyusun  semula susunan unsur kata itu. Penukaran struktur itu disebut sebagai transformasi dan ayat baru yang diterbitkan itu disebut sebagai ayat terbitan.

Teori Fungsionalis (Halliday dan Wilkins)
Teori ini mengkaji bahasa sebagai alat komunikasi dan perubahan bentuk bahasa yang berlaku ketika seseorang itu berkomunikasi. Bahasa berkeupayaan menyampaikan maklumat tentang penuturnya. Eleman dalam struktur bahasa ialah semantik bukan hubungan sintaksis dari segi  struktur  bahasa. Halliday  menghuraikan  unsur  dalaman berdasarkan fungsi struktur  tersebut sebagai alat berkomunikasi. Sistem  tatabahasa  dan  fungsi  bahasa  ialah  dua  perkara  yang diutamakan dalam pengajaran pembelajaran. Guru perlu menggunakan bentuk-bentuk ujaran yang tepat untuk menjadi contoh kepada pelajar. Penggunaan variasi bahasa yang pelbagai dapat mempertingkatkan tahap kemahiran berbahasa pelajar. Variasi wujud hasil daripada perubahan sesuatu situasi sosial pengajaran  dan  pembelajaran  bahasa  berdasarkan fungsi-fungsi tertentu


TEORI PEMEROLEHAN BAHASA.
Seseorang  bayi  yang  sempurna  dilahirkan  bersama-sama  alat-alat artikulasi dan anggota fizikal lain untuk memperoleh bahasa. Pemerolehan  berlaku sedikit demi sedikit mengikut perkembangan otak. Penguasaan bahasa pertama kanak-kanak dengan cara memperoleh (tidak formal) bukan secara pembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa jangka masa antara 1 hingga 5 tahun adalah  jangka  masa  penguasaan  bahasa  yang  kritikal  dan  mudah menerima pengaruh bahasa yang didedahkan kepada mereka. Teori pemerolehan bahasa menghuraikan tentang bagaimana sesuatu bahasa itu dapat dikuasai oleh kanak-kanak melalui proses pemerolehan bahasa pertama.

Teori Behaviurisme (Skinner)
  Bahasa  adalah  proses  perilaku  dan  mementingkan  satu  rangkaian turutan sebab dan kesan iaitu hasil operasi rangsangan dan gerak balas. Aliran ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan penghasilan bahasa dengan operasi mental. Bahasa adalah perilaku dan individu banyak  belajar melalui pengalaman daripada  otaknya. Pemerolehan kemahiran bahasa memerlukan latihan dan latih tubi perlu dijalankan secara kerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai kebiasaan. Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Kanak-kanak belajar secara tidak formal melalui proses peniruan. Mereka menguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat menyebutnya menjadi ayat-ayat yang lengkap. Bloomfield menyokong aliran ini dan berpendapat bahawa  bahasa ialah satu tingkah laku manusia yang sama dengan tingkah laku manusia yang lain. Bahasa dilahirkan akibat gerak balas daripada  rangsangan. Mengikut teori ini, tingkah laku yang terjadi ketika ucapan itu diujarkan perlu dikaji. Aliran ini berpendapat bahawa pengukuhan dalam pengajaran  dan pembelajaran sangat penting  iaitu dengan memberi ganjaran kepada kanak-kanak apabila mereka memberikan gerak balas yang betul. Ganjaran  akan  dapat  membentuk  perlakuan  berbahasa  yang dikehendaki dan berterusan.

4 comments:

 1. salam dik........ sori kacau.... akk tgk blog adik ni lengkap la ngan segala teori ... akk mintak izin copy yer dik...
  tq cayang...

  ReplyDelete
 2. bleh jer kak.. semoga dapat membantu akak...

  ReplyDelete
 3. Aslm, Saya sedang menjalankan kajian bagi esaimen kelas, Mohon gunakan pengisian cik bagi tujuan pembelajaran, Terima kasih

  ReplyDelete